Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o .o. w Sompolnie ul. Piotrkowska 39, czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 7.00 do godz.15.00 oraz w ostatnią sobotę każdego miesiąca w godzinach od 8.00 – do 14.00.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie pochodzące z gospodarstw domowych, z terenu miasta i gminy Sompolno następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie:

1) odpady niebezpieczne;

2) przeterminowane leki i chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych m.in. opakowania po farbach, piankach izolacyjnych, tuszach, tonerach, środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, płyny, farby, płyny hamulcowe, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć itp.;

3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

4) zużyte baterie i akumulatory (pojemniki do gromadzenia zużytych baterii znajdują się także w Urzędzie Miejskim w Sompolnie oraz w szkołach na terenie gminy);

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. pralki, lodówki, telewizory, radia, komputery;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz, pochodzące z drobnych napraw i remontów nie wymagających zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę- gruz budowlany oraz resztki materiałów budowlanych m.in. kawałki płyt gipsowych, styropianowych, rur PCV i PE, Płyt OSB, płytki i kafelki, kawałki drewna, wykładziny dywanowe itp.;

9) odpady tekstyliów i odzieży;

 

PSZOK nie będzie przyjmował nieodpłatnie takich odpadów jak:

1) szyby i części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.);

2) szkło zbrojone i hartowane;

3) odpady zawierające azbest;

4) odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);

5) odpady w opakowaniach cieknących;

6) odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ani świadczyć o likwidacji takiej działalności;

7) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne.

 

           Każdy mieszkaniec, może dostarczyć nieodpłatnie:

- odpady poremontowe i rozbiórkowe oraz gruz, w ilościach nie większych niż 1 Mg/rok,

- zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, w ilościach nie większych niż 4 szt./rok;.

          Dodatkowo przez dwa tygodnie w roku, tj. 1 tydzień w okresie wiosennym (m-c kwiecień), mieszkańcy, mogą dostarczać we własnym zakresie gałęzie drzew i krzewów związane np. sznurkiem, o długości gałęzi do 100cm. Termin zostanie ustalony i wskazany przez prowadzącego PSZOK i podany w Harmonogramie odbioru odpadów.