NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

W dniu 30 grudnia 2019 roku, Rada Miejska w Sompolnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Nowa stawka będzie obowiązywała od 1 marca 2020 r.

 

       Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość i stawki opłaty i wynosi:

·          15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości -jest to stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

·         Jednocześnie zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł  miesięcznie od mieszkańca .

W związku ze zmianą w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości:

 

1. zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi po otrzymaniu zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji, jeżeli kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą złożyć nową deklarację z zastosowaniem ww. ulgi;

 

2. zabudowanych budynkami wielolokalowymi wnoszą opłaty na podstawie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

 

Nowe przepisy zakładają, że segregacja obowiązuje wszystkich (nie będzie można deklarować nieselektywnej zbiórki).

 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, na których ciąży obowiązek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zadeklarowaną nieselektywną zbiórką odpadów komunalnych, winni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wynikającą z zapisu ustawy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.