Symbol:
POT

Wydział:
Wydział podatków, opłat lokalnych i windykacji

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Uchwała Nr XXXVII/279/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 5 listopada 2021 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych


Opłaty:
Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji sporządzonej stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej stawek

Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm). Podatek płatny jest w 2 ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.

Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
Wpłaty można dokonywać w Punkcie Kasowym Urzędu Miejskiego w Sompolnie- pokój nr 1 (parter) lub na konto Urzędu Miejskiego w Sompolnie

W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 14 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koninie, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.

Podstawa prawna - art. 67a, § 1, pkt. 1-2, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy urzędu.

Podatek od środków transportowych można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku



Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie, wystawiana jest decyzja.

Jednostka odpowiadająca:
Małgorzata Grochocińska, pokój nr 7; tel. 63 271 41 19 (wew. 107); malgorzata.grochocinska@sompolno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sompolnie, w godzinach pracy urzędu). Odwołanie wnosi się 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Obowi±zek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu.
> Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa w przypadku przedsiębiorców mogą być udzielane na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. u. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.).


Dokumenty
  • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (wymagany)

  • Umowa kupna - sprzedaży (wymagany)

  • Dowód rejestracyjny (do wglądu)