Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Sompolnie

Kolorowy pasek

Sompolno: budowa magazynu oraz wiaty magazynowej jako punktu odbioru surowców wtórnych, odpadów elektrycznych i elektronicznych wielkogabarytowych na terenie bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Sompolnie przy ulicy Piotrkowskiej 39

Sompolno: budowa magazynu oraz wiaty magazynowej jako punktu odbioru surowców wtórnych, odpadów elektrycznych i elektronicznych wielkogabarytowych na terenie bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Sompolnie przy ulicy Piotrkowskiej 39
Numer ogłoszenia: 146351 - 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie, tel. 63 271 41 65, faks 63 271 41 65.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot prawa handlowego-spółka z o. o..

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa magazynu oraz wiaty magazynowej jako punktu odbioru surowców wtórnych, odpadów elektrycznych i elektronicznych wielkogabarytowych na terenie bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Sompolnie przy ulicy Piotrkowskiej 39.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: A.budowę magazynu surowców wtórnych - przedmiotowy budynek służyć będzie wyłącznie do magazynowania surowców wtórnych po segregacji i składowania w balach lub paczkach (papier, tektura, itp.) oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych małych gabarytów. Surowce wtórne magazynowane będą na czas określony - do czasu przekazania ich do recyklingu - przeróbki. W budynku przechowywane będą surowce wtórne w postaci suchej, nie powodujące zamoczenia i odcieków. Powierzchnia użytkowa budynku-160,70 m2, zabudowy-189,40 m2, a kubatura-1203,90 m3. Roboty budowlane dotyczące magazynu surowców wtórnych: a)fundamenty - ławy fundamentowe żelbetowe z poszerzeniami w miejscach podparcia belek, wykonane z betonu B 15-18,26 m3, zbrojone stalą 18G2 fi 12 ze strzemionami ze stali St3S fi 6 mm co 30 cm, ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej-34,18 m3, b)ściany osłonowe i wewnętrzne konstrukcyjne - wykonane z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej-279,71 m2, c)ułożenie nadproży-87,30 m i belek-37,80 m, d)konstrukcja dachu stalowa ze stali St3SX zabezpieczona antykorozyjnie-2,95 t. Porycie dachu płytami typu ISOTHERM D-8-219,04 m2, e)tynki wewnętrzne i zewnętrzne III kat.- 670,34 m2 oraz ich malowanie, f)wentylacja - grawitacyjna, nawiewno - wywiewna. Nawiew kratkami o wym. 60x40 cm zamontowanymi pod oknami. Wywiew za pomocą typowych wywietrzaków dachowych WLO - 250-6 szt., g)stolarka ze stali: otwory okienne - 9 szt.(21,60 m2), drzwi wewnętrzne-1 szt. (1,80 m2), wrota - 3 szt. (45,36 m2), h)podkłady betonowe B 12,5 pod posadzki-24,10 m3, posadzki cementowe z cokolikami-160,70 m2, i)montaż prasy- belownicy dwukomorowej o nacisku 20 ton, j)instalacja elektryczna: złącze pomiarowe SP/1P z wyposażeniem-1 kpl, tablica rozdzielcza SP/1P z wyposażeniem-1 kpl, linie zasilające, rozdzielnia RW2-1 szt., instalacja wewnętrzna-1 kpl, instalacja ogrzewania elektrycznego-1 kpl, pomiary i badania. B.budowę wiaty magazynowej - przedmiotowy obiekt przeznaczony jest do tymczasowego przechowywania odpadów wielkogabarytowych, złomu, opon oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych większych gabarytów. Powierzchnia zabudowy wiaty-168 m2, powierzchnia użytkowa-149,60 m2, a kubatura-588 m3. Roboty budowlane dotyczące wiaty magazynowej, która zaprojektowana jest w konstrukcji nośnej stalowej: a)fundamenty z bloczków betonowych - 29,06 m3, pod słupy stalowe stopy fundamentowe żelbetowe z betonu B 15 - 7,80 m3 z zabetonowanymi kotwami M12x800 mm przyspawanymi do blachy podsłupowej, prostokątna ława betonowa z betonu B 15-4,87 m3, b)konstrukcja kratowo-słupowa, wiązarowaj o rozstawie słupów 4,5 m i rozpiętości 9 m - 4,78 t, pomalowana antykorozyjnie, c)pokrycie dachu blachą trapezową lakierowaną T 55x188x0,75-188,16 m2, mocowaną do płatwi wkrętami samogwintującymi, d)tynki zewnętrzne cementowe kat. III- 132,03 m2 e)podkłady betonowe pod posadzki B12,5 - 25,20 m3 i posadzki cementowe z cokolikami - 168,00 m2. Wiata nie jest wyposażona w żadne instalacje. C.wykonanie innych prac przewidzianych w SIWZ oraz dokumentach do niej załączonych: w projekcie budowlanym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wzorze umowy, np. zapewnienie obsługi geodezyjnej, wykonanie wszelkich badań i prób związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.21-8, 45.21.32.30-4.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie budynku o wartości minimum 500.000,00 zł każdego zadania. Powyższe Wykonawca musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu robót, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączonym do oferty wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i oświadczy, że osoba ta posiada stosowne uprawnienia oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 PLN na podstawie opłaconej polisy lub w przypadku jej braku innego stosownego dokumentu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  wypełniony formularz oferty, kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1)Przedłużenie terminu wykonania umowy ze względu na: a)wystąpienie tzw. siły wyższej, np. pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, b)wystąpienie nietypowych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dochowanie terminu umownego, c)wstrzymanie prac objętych umową przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d)wystąpienie robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, e)wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; Ewentualne przedłużenie terminu umownego może nastąpić o czas trwania przesłanek powodujących zmianę i winno zostać poprzedzone udokumentowaniem ich wystąpienia w sposób nie budzący zastrzeżeń; 2)zmiany zakresu lub sposobu wykonania robót budowlanych, których zasadność potwierdzają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego i są one korzystne dla Zamawiającego, a wynikają: a)z możliwości zastosowania nowszych technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów o wyższych parametrach niż określone w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, b)z okoliczności uzasadnionych jedynie prawidłową realizacją przedmiotu umowy lub zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, bądź też obniżeniem kosztów inwestycji, przy czym w tym ostatnim przypadku wynagrodzenie umowne również ulegnie stosownemu obniżeniu o wartość umniejszenia kosztów, 3) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą posiadały uprawnienia i spełniały wymogi określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ww. zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia umownego.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sompolno.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej 39.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej 39, sekretariat, I piętro.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PUK Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie zamówienia w ramach projektu zgłoszonego do PROW na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - nr umowy o przyznanie pomocy: 00015-6921-UM1500092/10..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Załączniki

  SIWZ-PN (217.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Formularz oferty (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  projekt budowlany (11MB) Zapisz dokument  
  przedmiary robót (3MB) Zapisz dokument  
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (1.9MB) Zapisz dokument  
  Oswiadczenie_ art_22 (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Oswiadczenie_ art_24 (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Wykaz robót (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Wykaz osob (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  wzór umowy (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Michał Żabicki
  Data utworzenia:2011-05-24 12:36:42
  Wprowadził do systemu:Michał Żabicki
  Data wprowadzenia:2011-05-24 12:36:52
  Opublikował:Michał Żabicki
  Data publikacji:2011-05-24 12:56:33
  Ostatnia zmiana:2011-05-24 12:56:44
  Ilość wyświetleń:4040

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij