Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Sompolnie

Kolorowy pasek

PEGAZ - komputery i wozki inwalidzkie o napedzie elektrycznym

 
PEGAZ 2003
Ruszył kolejny moduł programu PEGAZ 2003
 
Moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się, obejmuje:
 
 1. obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,
 2. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
 3. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji,


  I. Adresaci programu
Adresatami programu w obszarze B są:
 1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 2. niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 3. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które są:
  • a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
  • b) słuchaczami kolegiów,
  • c) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
  • d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  • e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  • f) studentami uczelni zagranicznych,
  • g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej,pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,
 4. niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.
 1. Adresatami programu w obszarze C i D są:
  1. pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  2. niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.


II. Warunki uczestnictwa w programie
 1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedłożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, zawierającego szczegółowy opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 2. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania ustalane jest przede wszystkim na podstawie oceny zawartego we wniosku uzasadnienia, którym jest projekt działań mających na celu aktywizację społeczną lub/i zawodową, która zostanie zrealizowana dzięki pomocy udzielonej w ramach programu. Wśród wniosków osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozdziale I ust. 2 pkt 3 i pkt 4, pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają mieszkańcy wsi.
 3. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania, w grupie wnioskodawców, którzy uzyskali równorzędną ocenę, o której mowa w ust. 2, mają wnioskodawcy, którzy nie otrzymali pomocy finansowej ze środków PFRON na zakup przedmiotów określonych w programie.
 4. W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
  1. którzy w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymali warunków zawartych umów,
  2. którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
  3. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze B, których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, których dochód brutto przekracza iloczyn trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, określonego w procedurze realizacji programu,
  4. skreślony,
  5. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze B, których niepełnosprawni podopieczni przebywają w ośrodkach szkolno – wychowawczych i innych tego typu placówkach, z wyjątkiem podopiecznych kończących naukę w tych placówkach.
 5. W ramach obszaru C programu dofinansowanie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel.
  5a. W ramach obszaru B programu dofinansowanie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel.
 6. O dofinansowanie w ramach programu przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 5 i 5a. mogą ubiegać się wnioskodawcy:
  1. w obszarze C - którzy wskutek zmian w stanie fizycznym lub pogorszenia stanu zdrowia, potwierdzonego stosownym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę, nie mogą korzystać z posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. w obszarach B i C – którzy wskutek zdarzeń losowych, potwierdzonych przez właściwe jednostki, utracili przedmiot dofinansowania albo uległ on zniszczeniu,
  3. w obszarze B – którzy muszą, wskutek postępu technologicznego rozbudować lub zmodernizować sprzęt komputerowy zakupiony ze środków PFRON, w celu zapewnienia jego prawidłowego działania,o ile w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 1 - 3, nie ubiegają się i nie uzyskali ze środków PFRON pomocy na ten sam cel w ramach innych zadań dofinansowanych ze środków PFRON
 7. O dofinansowanie w ramach obszaru C programu nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którym w danym roku lub w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, udzielono pomocy ze środków PFRON w ramach obszaru D programu.


III. Zakres pomocy
 1. W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie na:
   
  1. zakup sprzętu komputerowego (obszar B),
  2. zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu (obszar C),
  3. utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. zakup części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub pokrycie kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (obszar D).
   Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru D programu wynosi 3.500 zł., z zastrzeżeniem postanowień ust. 2b, do wykorzystania w okresie 5-ciu lat, zwanym dalej „okresem obowiązywania limitu”, liczonym od dnia zawarcia pierwszej umowy dofinansowania w ramach obszaru D. W okresie obowiązywania limitu wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie wielokrotnie, aż do wyczerpania maksymalnej kwoty dofinansowania.
 2. Do uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny zakupu tego sprzętu.
 3. Do uzyskania dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 1% jego ceny zakupu.
Więcej szczegółowych informacji na temat programu na stronie internetowej www.pfron.org.pl zakładka programy PFRON zakładka Pegaz 2003
Kompletne wnioski nalęzy kierować do PFRON , ul. Lindego 4, 62-573 Poznań do dnia 16 maja 2008

Załączniki

dorosli (238.4kB) Zapisz dokument  
dzieci (246.3kB) Zapisz dokument  
koszty_naprawy_wozka (105.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Michał Żabicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Żabicki
Data wprowadzenia:2008-04-04 13:56:38
Opublikował:Michał Żabicki
Data publikacji:2008-04-04 14:32:58
Ostatnia zmiana:2008-04-04 14:33:52
Ilość wyświetleń:2267

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij