Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postepowania na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b5b4496f-9ebe-4777-ad6c-93cd7d659d2e

ID postępowania: b5b4496f-9ebe-4777-ad6c-93cd7d659d2e