W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W związku z powyższym potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy dla Gminy Sompolno, będzie dokonywane w Wydziale podatków, opłat lokalnych i windykacji pokój nr 6, tel. 63/ 2714054.

Na podstawie wyżej wymienionych przepisów Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

W celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z umową dzierżawy. Na potwierdzenie zawarcia umowy Burmistrz ma 7 dni.

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Roman Bednarek