Symbol:
NKR

Wydział:
Wydział nieruchomości, ochrony środowiska i gospodarki

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Monika Brzoska; pokój nr 5; tel. 63 271 41 19 (wew. 105); monika.brzoska@sompolno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) od 1 lutego do 28 lutego producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami (oryginały do wglądu i oznaczenia) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku obecnego

b) od 1 sierpnia do 31 sierpnia producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami (oryginały do wglądu i oznaczenia) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca bieżącego roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Limit zwrotu podatku wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie

2. do dnia 31 października 2018 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku


Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.

1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu (dzierżawcy).


Dokumenty
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wymagany)