Symbol:
POW

Wydział:
Wydział podatków, opłat lokalnych i windykacji

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969).

Uchwała Nr XXXVII/278/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 5 listopada 2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok


Opłaty:
Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji.

Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna - art. 67a, § 1, pkt 1-2 i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu

Podatek rolny można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a, § 1, pkt 3 i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291)

Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koninie, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969).
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty można dokonywać w Punkcie Kasowym Urzędu Miejskiego w Sompolnie- pokój nr 1 (parter) lub na konto Urzędu Miejskiego w Sompolnie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej).


ULGI:
Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art.12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna - art. 13 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969).


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Katarzyna Woźnicka, pokój nr 7; tel. 63 271 41 19 (wew. 107); katarzyna.woznicka@sompolno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sompolnie).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:


Dokumenty
  • Deklaracja na podatek rolny (wymagany) W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego, akt notarialny lub podanie o ulgę (jeśli przysługują).