Symbol:
POW

Wydział:
Wydział podatków, opłat lokalnych i windykacji

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613).

Uchwała Nr XXXVII/277/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 5 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Opłaty:

ULGI:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są w § 1 Uchwały Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki mieszkalne lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne związane z prowadzeniem indywidualnego gospodarstwa rolnego, za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2) Nieruchomości lub ich części - za wyjątkiem powierzchni budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - służące do realizacji zadań związanych z:
- ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- ochroną przeciwpożarową,
- dostarczaniem wody dla celów bytowych i odprowadzaniem ścieków,
- gospodarowaniem mieniem gminy Sompolno,


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Katarzyna Woźnicka, pokój nr 7; tel. 63 271 41 19 (wew. 107); katarzyna.woznicka@sompolno.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:
1) Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna - art. 67a, § 1, pkt. 1-2 i art. 67b, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

2) Podatek od nieruchomości można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a, § 1, pkt. 3 i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

3) W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koninie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

4)Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

5) Wpłaty można dokonywać w Punkcie Kasowym Urzędu Miejskiego w Sompolnie- pokój nr 1 (parter), u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Miejskiego w Sompolnie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej).


Dokumenty
  • Druk informacji do ustalenia podatku od nieruchomości (wymagany) W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć wykaz nieruchomości według druku informacji do ustalenia podatku od nieruchomości