Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Sompolnie

Kolorowy pasek

Sompolno: przebudowa i remont istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mostkach jako II etap operacji w ramach zadania: Wiejskie Centrum-przebudowa budynku świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Sompolno: przebudowa i remont istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mostkach jako II etap operacji w ramach zadania: Wiejskie Centrum-przebudowa budynku świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Numer ogłoszenia: 202194 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury , ul. Gimnazjalna, 62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 27 14 134, faks 0-63 27 14 134.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa i remont istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mostkach jako II etap operacji w ramach zadania: Wiejskie Centrum-przebudowa budynku świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.pakiet nr 1 - zakres robót, wymieniony poniżej, objęty jest operacją współfinansowaną ze środków UE - z PROW na lata 2007-2013, w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 6922-UM1500236/09 i polega na wykonaniu: a.tarasu ziemnego z widownią i podjazdem dla niepełnosprawnych: taras ziemny na nasypie oraz podjazd dla niepełnosprawnych o powierzchni z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm - 104,765 m2 na uprzednio wykonanej podbudowie z pospółki lub piasku gr. 30 cm oraz podkładzie betonowym z betonu B-10 o gr. warstwy 10 cm; skarpy nasypu obsiać trawą, nawierzchnię należy zamknąć obrzeżem chodnikowym 20x6 cm - 43 m; pochwyty z rur stalowych na słupkach stalowych oraz ze stalowych profili zamkniętych kwadratowych i wsporniki - łącznie 32 m; ławeczki dla widowni (bez oparć) z prefabrykowanych postumentów żelbetowych - 40 m; daszek łukowy z poliwęglanu komorowego bezbarwnego na lekkiej konstrukcji wsporczej; b.remontu i przebudowy boisk oraz ogrodzenia z bramą i furtką: koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów-6000 m2, orka i podorywka mechaniczna oraz bronowanie całego terenu, ręczne przekopanie gleby w stosownych miejscach, ręczne rozrzucenie torfu o grub. 2 cm i odpowiednie wyrównanie terenu pod wykonanie trawników dywanowych (trawa dla boisk piłkarskich) na boisku i poboczach - 4.100 m2; ogrodzenie terenu działki o wys. 4 m okalające boisko, cokół z obrzeża chodnikowego 20x6 - 324 m, stalowa brama rozsuwana typowa oraz furtka z siatki z kształtowników zamkniętych; c.piłkochwytów, dwa piłkochwyty o wysokości 6 m ze słupków stalowych z profilu zamkniętego 100 x 60 x 5 - posadowione w stopach fundamentowych, wypełnienie przęseł w dolnej części (dwa rzędy) z kątowników wypełnionych siatką stalową z drutu karbowanego gr. 3 mm; górna część piłkochwytów (około 2,0 m) wypełniona systemową siatką polipropylenową o splocie gr. 3 mm. d.dostawy i montażu sprzętu i wyposażenia: Wyposażenie budynku świetlicy sołeckiej: -stoły na stelażu metalowym, blat z laminatu bukowego o wymiarach 1800x720-15szt, -krzesła na stelażu metalowym z siedziskami ze sklejki bukowej profilowanej-120 szt., -kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym standardowa - 2 szt., -szafa chłodnicza metalowa lakierowana o pojemności 700 l, -stoły tenisowe typowe na stelażu metalowym wraz z wyposażeniem w siatkę - 2 szt., Wyposażenie boisk: -kosiarka samojezdna spalinowa koszem, -komplet słupków (szt.2) do siatkówki z siatką i tulejami mocującymi, -komplet bramek aluminiowych (szt.2) do piłki nożnej z siatką i tulejami mocującymi, -komplet bramek aluminiowych (szt.2) do piłki ręcznej z siatką i tulejami mocującymi, -komplet do koszykówki-kosze z siatką z konstrukcją nośną z regulowaną wysokością obręczy z tulejami mocującymi, e.placu zabaw dla dzieci (dostawa i montaż urządzeń): wyposażenie w urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, huśtawka standard, huśtawka podwójna standard, huśtawka wagowa, karuzela, samochodzik, piaskownica, ławki - 4 szt., kosz na śmieci - 2 szt., Urządzenia zabawowe zgodne z opisem w przedmiarze robót oraz w nawiązaniu do załączonych kart urządzeń zabawowych zawartych w projekcie wykonawczym przy uwzględnieniu zapisu pkt 4. 2.pakiet nr 2 - zakres robót określony w poniższym podpunkcie nie jest objęty operacją współfinansowaną ze środków UE i polega na wykonaniu: a.podbudowy tarasu ziemnego wraz z oskarpowaniem: należy wykonać nasyp w ramach robót przygotowawczych z pospółki lub piasku średnioziarnistego nadającej się do zagęszczenia do wartości Is = l; ilość 166,626 m3.Zagęszczenie należy wykonywać warstwami o grubości do 20 cm. b.ogrodzenia placu zabaw dla dzieci wraz z furtką i dodatkową furtką w ogrodzeniu boisk:ogrodzenie terenu placu zabaw o wysokości 1,50 m okalającego cały plac - 43 m, montaż 2 szt. furtek z kształtowników zimnogiętych z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym. c.robót związanych z funkcjonowaniem obiektu świetlicy: połączenie kratek wywiewnych w sanitariatach i kuchni z przewodami kominowymi poprzez wykucie otworów w kominach i podłączenie kratek przy pomocy giętkich rur o średnicy 150 mm-3,394 m2; wykonanie posadzki z płytek gres-3,460 m2 wraz z cokolikiem w pomieszczeniu zaplecza po uprzednim wykonaniu podsypki piaskowej i podkładu betonowego B-10 o grubości warstwy ok. 10 cm; wykonanie ścianki o grub. 12 cm z cegły pełnej lub dziurawki klasy 10 na zaprawie cem. - wap., otynkowanie tynkiem cem.- wap. i dwukrotne malowanie; montaż metalowej ościeżnicy 90x205 i skrzydła drzwiowego pełnego 80x200 laminowanego lakierowaną blacha. d.przygotowania terenu pod remont i modernizację boisk:wyrównanie poziomu powierzchni istniejących boisk o pow. 3.098 m2 poprzez zdjęcie i przemieszczenie humusu lub nagarnięcie niedomiaru gruntu podhumusowego, a następnie ponowne wyrównanie powierzchni boisk poprzez nagarnięcie i rozplantowanie humusu. e.opaski wokół budynku: zerwanie warstwy asfaltowej o szer. opaski 70 cm na pow. 23,800 m2, wykonanie podsypki z piasku o grub. 10 cm i opaski betonowej z betonu B15 o grubości średnio 8 cm ze spadkiem 5% od budynku. Uwaga: Podział na dwa pakiety został wprowadzony na potrzeby rozliczenia się Zamawiającego przed dysponentem środków UE, które dotyczą części niniejszego zamówienia - pakietu nr 1 i nie stanowi podziału zamówienia na dwa zadania. 3.wykonanie innych prac przewidzianych w SIWZ oraz dokumentach do niej załączonych: w projekcie wykonawczym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wzorze umowy, np. zapewnienie obsługi geodezyjnej, wykonanie wszelkich badań i prób niezbędnych do odbioru końcowego, przywrócenie terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego. 4.Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może użyć wyrobów budowlanych lub urządzeń o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Nazwy, symbole handlowe i dane techniczne zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń, materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba, że udzielona przez dostawców materiałów gwarancja przewiduje dłuższy okres..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie: a.budowę lub przebudowę co najmniej jednego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej oraz b.budowę lub przebudowę co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej.Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o wykaz robót budowlanych wraz dokumentami, np. z referencjami, że wykonał je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończył.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego.Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o wykaz osób i o oświadczenie Wykonawcy, przedłożone w ofercie.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN.Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia, w oparciu o przedłożoną w ofercie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku o inny dokument.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a.wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ, b.kosztorysy ofertowe - 2 szt., opracowane na podstawie załączonych przedmiarów robót - załącznik nr 2 a. i 2 b. do SIWZ, c.pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Strony dopuszczają wprowadzenie uzasadnionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1)gdy istnieje konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na: a)wystąpienie tzw. siły wyższej, np. pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, b)wystąpienie niekorzystnych - wyjątkowych i nietypowych dla danej pory roku warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dochowanie terminu umownego - na czas trwania tych warunków. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zaaprobowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, c)wstrzymanie prac objętych umową przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - na czas wstrzymania prac, d)konieczność uzyskania, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, dokumentacji, uzgodnień, pozwoleń, danych od osób trzecich lub właściwych organów - na czas uzyskania tych dokumentacji, uzgodnień lub pozwoleń, e)konieczność wykonania dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, niezbędnych do dalszego prowadzenia inwestycji podstawowej - na czas wykonania tych robót, f)wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; 2)zmian zakresu lub sposobu wykonania robót budowlanych wynikających: a)z korzystnych dla Zamawiającego zmian wprowadzonych przez uczestników procesu budowlanego, w szczególności wynikających z możliwości zastosowania nowszych technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dopuszcza się zmiany, które mogą być uzasadnione jedynie prawidłową realizacją przedmiotu umowy lub zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót bądź też obniżeniem kosztów inwestycji, przy czym w tym ostatnim przypadku wynagrodzenie umowne również ulegnie stosownemu obniżeniu o wartość umniejszenia kosztów, b)ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu niniejszej umowy; 3)ustawowej zmiany stawki podatku VAT- dopuszcza się możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana; 4)zmiany podwykonawcy (jeśli był zgłoszony w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym); 5) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą posiadały uprawnienia i spełniały wymogi co do doświadczenia określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany treści umowy dopuszczone w pkt. 2) nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w umowie na podstawie ceny ofertowej

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sompolno.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, pok. nr 11 (sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: M - GOK realizuje inwestycję z udziałem finansowym środków unijnych na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 6922-UM1500236/09 w ramach działania -Odnowa i rozwój wsi-, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki

  SIWZ-PN (198.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Formularz oferty (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Przedmiar (182kB) Zapisz dokument  
  Projekt wykonawczy (5.4MB) Zapisz dokument  
  Specyfikacja techniczna (564.2kB) Zapisz dokument  
  Oswiadczenie_ art_22 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Oswiadczenie_ art_24 (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Wykaz robót (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Wykaz osob (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  umowa-II etap_Mostki (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Michał Żabicki
  Data utworzenia:2010-07-07 09:55:26
  Wprowadził do systemu:Michał Żabicki
  Data wprowadzenia:2010-07-07 09:54:52
  Opublikował:Michał Żabicki
  Data publikacji:2010-07-07 10:14:44
  Ostatnia zmiana:2010-07-07 10:18:03
  Ilość wyświetleń:1997

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij