Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Sompolnie

Kolorowy pasek

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży


Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a.      oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b.      oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia  pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c.      numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d.      przedmiot działalności gospodarczej,
e.      adres punktu sprzedaży,
f.        adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),

2.       Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

3.       Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

4.       Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

5.       Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

6.       Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim – w przypadku kontynuacji sprzedaży.

Opłaty:
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

1)       37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2)       37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3)       77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

(na podst. art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

1)       1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2)       1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)

3)       2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18%
(na podst. art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Nr rachunku Urzędu Miasta Sompolno
Bank - ING Bank Śląski Oddział Sompolno, Nr 56105017351000002257186383

Termin załatwienia sprawy:
14 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - pokój nr 24
Monika Brzoska - referent
Tel. (63) 271 41 19 (wew. 324)

Tryb odwoławczy:
Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sompolno, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sompolno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1.       Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Sompolno, po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

 2.       Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu,

 3.       Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.

 4.       Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane bliżej niż 100 m, licząc rzeczywistą drogę dojścia od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia do obiektów: kultu religijnego, cmentarzy, szkół, placówek wychowawczo-religijnych.

 5.       Sprzedaż napojów alkoholowych nie może odbywać się na terenie plaż i falochronów.

 6.       Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
a) posiadanie zezwolenia,
b) wniesienie opłaty,
c) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,

 7.       Zezwolenie cofa się w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:a.       sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b.       powtarzającego się, co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

c.       wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

d.       przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży

 8.       Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

 9.       Zezwolenie wygasa w przypadku:

 a.   likwidacji punktu sprzedaży,

b.   upływu terminu ważności zezwolenia,

c.   zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży

d.   zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej

e.   niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.

10.   Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 11.   Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

 12.   Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 9 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. Zm.)

Załączniki

Zezwolenie na czas określony (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Gerard Posłuszny
Data utworzenia:2007-07-19 11:22:41
Wprowadził do systemu:Gerard Posłuszny
Data wprowadzenia:2007-07-19 02:35:23
Opublikował:Gerard Posłuszny
Data publikacji:2007-08-02 10:49:10
Ostatnia zmiana:2019-01-15 12:05:53
Ilość wyświetleń:1071

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij